วันเดินทาง

Last month. 2019.07 The next month.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
เดินทาง วัน โปรแกรม ราคา ที่ว่าง สถานะ
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 19,300   15,800 0 Sold out
08/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,300   12,800 0 Sold out
09/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,000   12,500 0 Sold out
10/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,700   12,200 0 Sold out
11/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,900   12,400 0 Sold out
12/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,300   12,800 0 Sold out
13/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,300   12,800 0 Sold out
14/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,900   12,400 0 Sold out
15/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,900   12,400 0 Sold out
16/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,900   10,900 8 Booking
17/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 15,900   10,900 8 Booking
18/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,300   12,800 5 Waiting
19/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,900   13,400 0 Sold out
20/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,900   13,400 0 Sold out
21/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,900   13,400 0 Sold out
22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 16,900   13,400 0 Sold out
23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 17,300   13,800 8 Waiting
24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 17,300   13,800 8 Waiting
25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 18,300   14,800 0 Sold out
26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 20,300   16,800 8 Booking
27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 23,300   19,800 5 Waiting
28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 23,300   19,800 0 Sold out
29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 23,300   19,800 5 Booking
30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 22,300   18,800 0 Sold out
31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 4D2N FREEDOM IN SEOUL DECEMBER 20,300   16,800 0 Sold out

More..

※ ที่นั่งจะ Confirm ต่อเมื่อท่านได้รับ Invoice แล้วเท่านั้น

※ "Waiting" is queue for booking. If earlier booking is canceled, you will be the next .(ขณะนี้ที่นั่งถูกจองเต็ม กรุณาใส่ชื่อเป็น )

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม FREEDOM IN SEOUL DECEMBER เดินทาง 07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019
เที่ยวบิน
Departure date
  ZE512 / ZE514    
Arrival date
  ZE511 / ZE513    
ราคา
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
19,300
15,800
เด็ก อายุตั้งแต่ 2-11 ปี
19,300
15,800
ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี
 
4,900
จอยทัวร์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
 
6,900
ค่าพักเดี่ยว
 
4,900

ทำการจอง

รายละเอียด ข้อมูลผู้เดินทาง ห้องพัก ราคา
เดินทาง
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019
ที่ว่าง
0
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
จอยทัวร์
พักคู่ / 2 เตียง
พักคู่ / 1 เตียง
พัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
15,800 * 0 = 0
เด็ก
15,800 * 0 = 0
ทารก
4,900 * 0 = 0
จอยทัวร์
6,900 * 0 = 0
ค่าพักเดี่ยว
4,900 * 0 = 0
ราคารวม
กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งาน

Booking

Program tour

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนาบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้  - พระราชวังเคียงบกกุง  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง  - เช็คอินโรงแรมช่วงบ่าย  - ช่วงบ่ายอิสระตามอัธยาศัย
3 Day อิสระตามอัธยาศัย
4 Day เช็คเอ๊าท์โรงแรม  - หอคอยกรุงโซล  - ศูนย์การค้าท้องถิ่น  - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

1 Day 07/Dec/2019
Tourist spot
PM

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

18.30-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET// JEJU AIR // JIN AIR // T'WAY หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน .......  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน

 
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สายการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนาบินอินชอน22.20 - 02.50  น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่  ZE512 // ZE514 หรือเทียบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ำเปล่าเท่านั้น
2 Day 08/Dec/2019
Tourist spot
AM

เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้

06.00 -10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

พระราชวังเคียงบกกุง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุด เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม คำว่าเคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือพระที่นั่งคึนจองวอง  และศาลาเคียงเฮวรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมากที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และทุกๆ ชั่วโมงจะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคียงบกกุงอีกด้วย (พิเศษบริการชุดฮันบก ฟรี)

ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง

พาทุกท่านเดินทางสู่  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง  (LOTTE DUTY FREE MYEONGDONG) เป็นร้านค้าปลอดภาษีชั้นนำระดับโลก  เป็น 1 ในดิวตี้ฟรีเกาหลีที่ใหญ่ที่สุด ราคาไม่แพง ของเยอะครบทุกแบรนด์ ตั้งอยู่ในย่านอึลชิโร ในใจกลางของกรุงโซล  ส่วนสินค้าก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Line Friends Store  เสือผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กระเป๋า เครื่องสำอางค์ Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , Sulwhasso , Laneige รวมไปึงเคาน์เตอร์แบรนด์อาทิเช่น Louis Vuitton ,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle Monster , LeSportsac  และอื่นๆ อีกมากมายสามารถเลือกซื้อได้เลย
Lunch

อิสระอาหารกลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน

Tourist spot
PM

เช็คอินโรงแรมช่วงบ่าย

พาทุกท่าน เช็คอินเข้าโรงแรมช่วงบ่าย ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่ายอิสระตามอัธยาศัย

อิสระตามอัธยาศัยช่วงบ่าย  ช้อปปิ้ง / ท่องเที่ยว  ใช้เวลาคุ้มค่าตามที่ทุกท่านต้องการ ช้อปกระหน่ํา ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนํา เปิดมุมมองเกาหลีแบบใหม่ อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีนานาชนิด เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ และท่องเที่ยวตามรอยซีรีย์

1.ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง Myeong-dongตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป

2.ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดทงแดมุน  Dongdaemun Market  ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดทงแดมุน สำหรับ Dongdaemun นั้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะว่ามันเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก ที่คล้ายๆประตูน้ำ  ทำให้เป็นสถานที่ช็อปปิ้งที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวเกาหลีด้วยตนเองหรือมากับกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเยือนย่านนี้ เพราะว่าสินค้าที่มีจำหน่ายกันอย่างมากมายนั้นล้วนที่ราคาที่น่าประทับใจและสร้างความสนุกสนานให้กับขาช็อปชาวไทย 

3.
"โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนที่เป็นสะพานข้ามแยก และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็นถนนได้เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิดการใช้ถนนและปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใหม่ใจกลางกรุงโซล
Dinner

อิสระอาหารเย็น

อิสระอาหารเย็น

Hotel

NEW SEOUL HOTEL OR SML

พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

http://www.newseoulhotel.co.kr

3 Day 09/Dec/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

อิสระตามอัธยาศัย

อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน  ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ และโรแมนติกให้ทุกท่านได้มาสัมผัส มีรถสาธารณะครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นองกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครมาต้องมาลองลิ้มรส นอกจากนี้ยังมีของใช้ของที่ระลึกให้ทุกๆท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันอย่างมากมายการันตรีด้วยคุณภาพ

-CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงโซล

-
BUKCHON HANOK VILLAGE (หมู่บ้านโบราณบุกชน) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง

-
SMTOWN STUDIO สำหรับแฟนคลับศิลปินค่าย SM ไม่ว่าจะเป็นวง Super Junior, TVXQ, Girls’ Generation, f(x), SHINee, EXO, Red Velvet และ NCT ขอบอกเลยว่าอย่าพลาดเที่ยว SMTOWN STUDIO ที่ COEX Artium ภายในร้านร้าน SUM ที่รวมสินค้า Official ของศิลปินค่าย SM ไว้มากมาย นอกจากนี้ยังมีกระเป๋า หมวก เสื้อ แว่นตา หมอน แก้วน้ำ พวงกุญแจ ฯลฯ และคาเฟ่สุดฮิตอย่าง SUM POP-UP CAFE ภายในมีขนมน่ารักๆ แสนน่ากินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เค้ก คัพเค้ก มาการอง และไอศกรีม

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วทางแอดมินขอแนะนำร้านคาเฟ่น่ารักใจกลางกรุงโซล หลังจากทุกท่านเหนื่อยจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ยอดฮิตแล้วสามารถมานั่งพักผ่อนคลายจิบกาแฟและกินขนมกันได้ที่คาเฟ่ชิลๆ ลองปักหมุดไปเช็คอินกันนะคะว่าจะฟินและชิลขนาดไหน เริ่มต้นที่ร้าน 
SEOULISM ,HOARD CAFE ,THE ROYAL FOOD AND DRINK ,PIKNIC และ WKND LOUNGE ร้านคาเฟ่บรรยากาศดี วิวสวย อาหารอร่อย

 
Lunch

อิสระอาหารกลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน

Dinner

อิสระอาหารเย็น

อิสระอาหารเย็น

Hotel

NEW SEOUL HOTEL OR SML

พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

http://www.newseoulhotel.co.kr

4 Day 10/Dec/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

เช็คเอ๊าท์โรงแรม

พาทุกท่านเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมประมาณช่วง 11.00-12.00 น

Lunch

อิสระอาหารกลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน

Tourist spot
PM

หอคอยกรุงโซล

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล  (N TOWER)  ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

 

ศูนย์การค้าท้องถิ่น

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าท้องถิ่น  (LOCAL SHOPPING CENTER) เป็นสถานที่รวมสินค้าท้องถินขนาดใหญ่ที่มีสินค้าไว้มากมายหลายชนิดและหลายยี่ห้อ เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้ครบทุกอย่าง แพ็คกลับไทยกันสมใจ ภายในศูนย์ช็อปปิ้งประกอบไปด้วย ขนมยอดฮิตต่างๆ นมกล้วย ชา กาแฟ โซจู บะหมี่ เครื่องปรุง ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด เช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลต กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องสำอางค์ และสมุนไพรขึ้นชื่อของเกาหลีใต้ ให้ทุกท่านได้เลือกชิม เลือกช็อป และซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้ักับคนพิเศษ

ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

17.30-21.30  น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET  เที่ยวบินที่ ZE511 // ZE513 หรือสายการบินเทียบเท่า JEJU AIR // T’WAY // JIN AIR  (ขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

          


21.20-02.00 น.  ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Note เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
   1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             
(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้ดินทางยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย
 
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม FREEDOM IN SEOUL+ ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

Note

กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    หมายเหตุ
-           จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
-           ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้
-           ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
Quick
Home
Login
Join
Facebook
Contact us
Top
Go to beginning